Obsah

Zpět

Poskytování informací

Poskytovat informace je oprávněn ředitel organizace Mgr. Alexandr Krško, tel.: 313 574 181 nebo 313 572 136, mobil: 727 815 936, e-mail: reditel@strasidylko.cz.

V případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele Mgr. Milan Čížek, tel.: 313 572 136, e-mail: cizmil@seznam.cz.

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace je přesně upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Organizace je povinna poskytovat informace (pokud nejsou zákonem vyčleněny) na základě žádosti nebo zveřejněním.
Žádost o poskytnutí informace se podává písemně nebo ústně.
Organizace žádost posoudí, zaeviduje a nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti informaci poskytne. O poskytnutí informace se provede záznam.
Pokud organizace žádosti nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí, které doručí do vlastních rukou žadatele.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
O činnosti v oblasti poskytování informací je organizace povinna informovat ve výroční zprávě.

Poskytování informací, především pořizování kopií a doručování, je možné zpoplatnit.

Vyvěšeno: 5. 2. 2014

Zpět