Obsah

Zpět

Vyřizování stížností

Ředitel zařízení vydává rozhodnutí v rámci svých pravomocí dle odst. 2, § 165 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dle § 24 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení.

Případná odvolání proti vydaným rozhodnutím ředitele zasílejte na adresu zařízení, kde budou zaevidována, vyhodnocena a v případě uznání odvolání za oprávněné může dojít ke změně rozhodnutí. Pokud správní orgán (ředitel) neshledá, že jsou dány podmínky pro autoremeduru, předá spis se svým vyjádřením odvolacímu orgánu a to do 30 dnů ode dne doručení odvolání (viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád).

Odvolacím orgánem je Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.


Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů vychází z vyhlášky č. 150/1958 Ú.1. a z příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1998.
Stížnosti se podávají písemnou formou řediteli zařízení, který ji zaeviduje a prošetří.
Stížnosti, které není možné prošetřit na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů ode dne doručení.
Stížnosti, které není nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů ode dne doručení.
V případě ústního jednání při prošetřování stížnosti musí být sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve výše uvedených lhůtách, a to i v případě, že stížnost není oprávněná.

Vyvěšeno: 5. 2. 2014

Zpět