Obsah

O nás

Náš areálObývací pokojLožniceHřiště 1

Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí má dlouholetou tradici. Byl založen již v roce 1941. Od 1.1 1993 je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Dne 1. 9. 1997 byl zařazen do sítě škol. Od 1. 1. 2013 je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb. Jde tedy o školské zařízení, které je současně poskytovatelem komplexních sociálních služeb pro ohrožené rodiny.

Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí je školské zařízení zajišťující výkon ústavní výchovy dětí a mládeže od tří do osmnácti let při prodloužení nařízení ústavní výchovy do devatenácti let pro možnost ukončení profesní přípravy. Zajišťuje výchovnou, sociální a hmotnou péči včetně stravování, ošacení a věcného vybavení dětem a mládeži, která nemůže být ze závažných důvodů vychovávána ve vlastní rodině a nemůže být osvojena nebo umístěna v jiné formě náhradní rodinné péče.

V současné době jde moderní zařízení rodinného typu. Žije zde 24 dětí ve třech rodinných skupinách, které obývají samostatné byty. Součástí každého bytu je moderně vybavený obývací pokoj a kuchyně, obytné pokoje a kompletní příslušenství. Malá kapacita zařízení umožňuje individuální přístup a napomáhá více simulovat skutečné rodinné prostředí. Rodinné skupiny si samy hospodaří s finančními prostředky určenými na jejich provoz. Děti se podílejí na chodu domácností, vaření, na péči o zahradu, věnují se studiu, přípravě na budoucí povolání a zájmové činnosti. Rodinné skupiny jsou koedukované, sourozenci jsou umístěni vždy v téže skupině. Hlavní cíl výchovně vzdělávacího procesu je příprava dítěte na samostatný život s ohledem na prostředí, do kterého bude pro propuštění z ústavní výchovy odcházet.

 

Důležitou součástí života je také vhodné využití volného času. V DD pracuje několik kroužků, k dispozici je vlastní keramická pec a grafický lis. Účastníme se celé řady soutěží a společenských akcí pořádaných jak v linii dětských domovů, tak i jiných.  V rámci integrace a přípravy pro samostatný život však upřednostňujeme to, aby naše děti docházely do zájmových kroužků mimo dětský domov, a snažíme se zapojit se do nejrůznějších akcí pro širokou veřejnost a také je sami pořádat.  Naším cílem je vytvořit dětem prostředí blízké běžné rodině, proto se maximální měrou snažíme o odstranění pomyslných plotů, bariér mezi životem uvnitř a venku. V návaznosti na tuto filosofii pořádáme potkávací a benefiční koncert “Děti dětem“, jehož cílem je právě bourání plotů mezi lidmi. Mezi akce, které pořádáme nebo se na jejich organizaci podílíme, patří Festival přírodních sportů a cestování v Jesenici, turnaje ve stolním tenise a minigolfu a další.

K našim úkolům však nepatří jen řešení běžných problémů každodenního života.  Víme, že dítě patří především k rodině. Rozvíjíme zejména kontakty s rodinami dětí v těch případech, kde jsou zjevné citové vazby a kde zájem rodičů směřuje k vyřešení rodinných problémů a tím i návrat dětí do vlastní rodiny. Pak navrhujeme sami (po důsledném monitoringu) ukončení nařízené ústavní výchovy a návrat dětí zpět do rodin. Současně se snažíme vytipovávat děti vhodné pro náhradní rodinnou péči.

 Zařízení spolupracuje úzce a operativně se sociálními pracovníky a kurátory dětí z místa jejich trvalého bydliště. V rámci těchto osvědčených kontaktů a osobních návštěv se daří navazovat i kontakty s rodiči, kteří sami nejsou aktivní, motivovat alespoň občasné návštěvy svých dětí a tak i přípravě zázemí dětí při odchodu z dětského domova.

Děti, které od nás po vyučení či dokončení studia odcházejí, jsou vždy v rámci možností zabezpečeny, mají práci a ubytování. V tomto směru nám nemalou měrou pomáhají tradiční sponzoři a především Klub přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí, který provozuje v našem okrese několik startovacích bytů. Všechny děti, které od nás odcházejí, se snažíme na jejich další cestě životem monitorovat, poskytovat jim rady a v rámci našich možností i další následnou péči.

Dětský domov je umístěn do dvou budov, které jsou v majetku Středočeského kraje. V hlavní budově je umístěna školní kuchyně, jídelna, kanceláře a dvě rodinné skupiny, z nichž každá obývá samostatné patro. Dvorní objekt, ve kterém je umístěna třetí rodinná skupina, byl zprovozněn po rekonstrukci v září 2006. V průběhu září a října roku 2008 byla provedena izolace a oprava havarijního stavu fasády objektu a dvorní objekt tak získal novou tvář.

V roce 2011 získal dětský domov od Středočeského kraje prostředky na vybudování multifunkčního integračního hřiště v areálu zařízení. Hřiště neslouží jen potřebám dětského domova, filosofie je taková, že by se zde měly mít možnost setkávat při volnočasových aktivitách jak děti z dětského domova, tak z regionu. Hřiště by mělo umožnit nenásilnou integraci dětí z dětského domova do společnosti, možnost neformálního setkávání s vrstevníky a vůbec obyvateli regionu a získávání sociálních kompetencí tou nejpřirozenější formou. V roce 2012 bylo hřiště díky dotaci Středočeského kraje vybaveno brankami a dalším sportovním náčiním.

Od 1. 1. 2013 je zařízení poskytovatelem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Více zde...

Základním výchovným a vzdělávacím cílem dětského domova je, aby jedinec získal takové kompetence, které by mu umožnily co nejlepší zařazení do společnosti.  

Cíl je dále rozpracován do cílů dílčích. Tomuto cíli je podřízena veškerá činnost zařízení. Nástroje – tedy vhodné metody a formy práce – jsou obsaženy ve Školním vzdělávacím programu Dětského domova a Školní jídelny Nové Strašecí, který je veřejným dokumentem. Cíle výchovně vzdělávací činnosti zařízení se promítají do individuálních programů rozvoje osobnosti dítěte, ve kterých je brán zřetel na věkové a individuální zvláštnosti dětí.